ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ ಮುದುಕಿ

                         ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ ಮುದುಕಿ Taal:  Kehrava   Fingering Practice: S R G P D S*,   S* N D P M G R S —————————– ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ                          ಮುದುಕಿ         ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ S* DP PS* DP                …

ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ

                                                         ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ Raag : Madmat Saarang      Fingering Practice:  S R M P n S*,  S* n P M R S ( Komal Nishad-n) Taal: Kehrava,   Yamaha Keyboard: Style: 097 …

ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ

Fingering Practice: S  r  G  M  P  d  n  S* ,  S*  n  d  P  M  G  r  S Yamaha Keyboard:  Style- 096,   Tempo- 100      Taal :  Kehrava   ಮಾಯದಂತ     ಮಳೆ      …