ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ

                       ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ – ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ Fingering Practice : *n  S  R  M  P  n   S*,    S*  n   P  M  R  S (Komal Swar: n) Taal:  Dadara …

Saalutillave Saalutillave

Fingering Practice-  S  R  g  M  P  d  N  S*  ,  S* N  d  P  M  g  R  S In addition to above notes there are some Vivadi swar,  they …

Ninna Nodalento

MY NOTATION FORMAT All Capital Letters are Shudha Swaras, Eg. S- Sa,  R- Re,  G- Ga,  M- Ma,  P- Pa,  D- Dha,  N- Ni. All Small Letters are  Komal  Swaras,  …

Munjane Manjalli

Fingering Practice:  S  R  G  M  P  D  N  S*    S*  N  D  P  M  G  R  S  ( This fingering practice is for first two stanzas) (In last stanza …

ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ ಮುದುಕಿ

                         ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ ಮುದುಕಿ Taal:  Kehrava   Fingering Practice: S R G P D S*,   S* N D P M G R S —————————– ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ                          ಮುದುಕಿ         ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ S* DP PS* DP                …