ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣಾ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣಾ

                                  ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣಾ   ಶರಣಾಗತಂ  ಕೃಷ್ಣಾ

ಹಾಡಿದವರು : ಕೆ ಜೆ ಏಸುದಾಸ್

ರಾಗ : ಭೂಪಾಲಿ      ತಾಳ : ತಾಳ ಮಾಲಿಕೆ

ಬೆರಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸ :   S  R  G  P  D  S* / S*  D  P  G  R  S   (All shuddh  swaras)

——————————————–

ತಾಳ : ದಾದರ

ಸ್ವಾಗತಂ             ಕೃಷ್ಣಾ —          ಸ್ವಾಗತಂ             ಕೃಷ್ಣಾ              ಕೃಷ್ಣಾ ——

S  *D*D S-      R G —              S *D *D S-       R P G–       G P D P G R S R,

ಸ್ವಾಗತಂ           ಕೃಷ್ಣಾ             ಶರಣಾ – ಗತಂ —         ಕೃಷ್ಣಾ           ಇಹ

S  *D*D S-      R G —      G DP G R R S *D        *D S —       S GR

S  *D*D S-      R P G —      G DP G R R S *D        *D S —       S GR

SS GR S *D S   R P G —      G DP G R R S *D        *D S –,   

ಮಧುರಾಪುರಿ              ಸದನ     ಮೃದು         ವದನ      ಮಧು             ಸೂಧನ       ಇಹ    ।।ಸ್ವಾ ।।

G G G – R G           P P P       G P        D D D       D P         G D P G       R G  ||

ಮಧುರಾಪುರಿ           ಸದನ               ಮೃದು     ವದನ             ಮಧು         ಸೂಧನ       ಇಹ    ।।ಸ್ವಾ ।।

G P D – S* S*     S* R*S* D       P P        P DS*DPG    G G       G – P R        S R ||

ಮಧುರಾಪುರಿ           ಸದನ           ಮೃದು        ವದನ      ಮಧು      ಸೂಧನ       ಇಹ    ।।ಸ್ವಾ ।।

G*R*G*-R*S*      R*S*R*    S* D      S* D S*    D P       G D P G        R G    ||

ಮಧುರಾ   —–         ಪುರಿ            ಸದ     ನ —                ಮೃದು              ವದನ

G*R* S*R*G*P* G*R*S*     R*S* DS*R*G*       R*S*  D          S* D PD S*R*

ಮಧು      ಸೂ —   –ಧನ       ಇಹ    ।।ಸ್ವಾ||

D P         GP DS* DP GR     SR    ||

ಸ್ವಾಗತಂ –            ಕೃಷ್ಣಾ–         ಕೃಷ್ಣಾ ——

S *D *D S –        R G —            GPDS* —- DPG — RS *D—–  G R *D S —-

ಭೋಗದಾತ         ಸುಲಭ —         ಸುಪು – ಷ್ಪ           ಗಂಧ            ಕಳಭ

D – D D – D      PS* DP G –    G G – P             D P D          S* S* S*

ಭೋಗದಾತ            ಸುಲ – ಭ  –               ಸುಪು – ಷ್ಪ          ಗಂಧ         ಕಳಭ

D – G D – D        DS* R*S* DPG      G G – P           D P D        S*S*S*

ಕಸ್ತೂ – ರಿ     ತಿಲಕ        ಮಹಿಪಾ        ಮಾಮ        ಕಾಂತ        ನಂತ     ಗೋಪ   ಕಂದಾ     ।। ಸ್ವಾ ।।

D R*G*R*   S*S*S*   S*S*S*R*    D D        D S* P       P D G     G – P    R – G     ||

ಭೋಗದಾತ             ಸುಲ – ಭ —           ಸುಪು – ಷ್ಪ           ಗಂಧ           ಕಳಭ

D – G D – D        DS* R*S* DPG      G G – P           D P D        S*S*S*

ಕಸ್ತೂ – ರಿ       ತಿಲಕ      ಮಹಿಪಾ         ಮಾಮ      ಕಾಂತ        ನಂತ     ಗೋ —  ಪ        ಕಂದಾ           ।। ಸ್ವಾ ।।

D R*G*R*   S*S*S*   S*S*S*R*    D D        D S* P     P D G     GP DS* DP   GRG  ||   

ಸ್ವಾಗತಂ             ಕೃಷ್ಣಾ           ಶರಣಾಗತಂ               ಕೃಷ್ಣಾ            ಇಹ

S  *D*D S-      R G —      G DP G R R S *D        *D S —         S  GR

ಸ್ವಾಗತಂ          ಕೃಷ್ಣಾ               ಕೃಷ್ಣಾ    ——–                        ಕೃಷ್ಣಾ    ——–

S *D *D S –     R PG–           GP DS* R* — S* D PG R —-,    S R *D S ——–

ತಾಳ : ಕೆಹ್ರವಾ

ಮುಷ್ಟಿಕಾಸೂರ           ಚಾಣೂರ                 ಮಲ್ಲ

G – G G G G            R G – G             G – G

ಮಲ್ಲ         ವಿಶಾರದ     ಮಧು          ಸೂ – ಧನ

G – G      P R – S S      S R          G – R R P G –

ಮುಷ್ಟಿಕಾಸೂರ           ಚಾಣೂರ             ಮಲ್ಲ

G – G G-PDP          G – PDP            G – G

ಮಲ್ಲ         ವಿಶಾರದ             ಕುವಲಯ       ಪೀಠ

G –G       P R – S S           S R G R       G – G

ಮರ್ಧನ           ಕಾಳಿಂಗ              ನರ್ತನ

G – G G         G R G               P – P P

ಗೋಕುಲ          ರಕ್ಷಣ            ಸಕಲ           ಸುಲಕ್ಷಣ            ದೇವ

P G P             D – D D       D S* P         D S* P D          S* – S*

ಶಿಷ್ಟ                     ಜನಪಾಲ           ಸಂಕಲ್ಪ             ಕಲ್ಪ

G* – G*       R*R* G* – G*       R*P* G*R*      S* – S*

ಕಲ್ಪ              ಶತಕೋಟಿ                ಅಸಮ              ಪರಾಭವ

S*R*           R* D D – D             D S* P             D S* – S* S*

ವೀರ               ಮುನಿಜನ                  ವಿಹಾರ

S* – S*         D D S* S*                 D S* – S*

ಮದನ            ಸುಕುಮಾರ            ದೈತ್ಯ             ಸಂಹಾರ               ದೇವ

D D D            S*S* D S*           D – S*            P – D S*          R* – R*

ಮಧುರ          ಮಧುರ          ರತಿ         ಸಾಹಸ                 ಸಾಹಸ

G*G*G*      R*R*R*      G*G*      R*P*G*R*      S* – S* S*

ಪ್ರಜಯುವತಿ             ಜನ             ಮಾನಸ               ಪೂಜಿತ

D G* R* G* S*-     P D            S* – P D              S* – S* S*

SARGAM

S*  DP   GR   PG  RS *D  S ,    SR GP D,   S*  D  P  G  R   PG RS  *D  S -,

SS  RR  GG  PD    S*S* – D   P P – G   R R ,    PG RS  *D S

SRG   RGP   GPD     S* DP GR  PG RS *D  S ,

ತದ್ದಿತ್ತಕಝುಣು   ತೊಂ ,    ದ್ದಿತ್ತಕಝುಣು   ತೊಂ,        ತ್ತಕಝುಣು   ತೊಂ,    ।।

G   G  G G        G ,        P   P    P        P  ,          D  D            D ,     ||   S* DP—||

ತಕ        ತರಿ          ಕುಕುಂದಣ              ಕಿಟ        ತಕ      ಧೀಮ್

G P        D S*        S*S*S*S*          D S*       P D        S* –

D G*      R* G*     S*S*S*S*         S* D       R* S*     S* D

D S*       D S*       D P P P             P G         D P         P G

G P         D S*       D P P P            G G          D P        G R

ತಾಳ : ದಾದರ

ಸ್ವಾಗತಂ          ಕೃಷ್ಣಾ             ಶರಣಾಗತಂ                 ಕೃಷ್ಣಾ         ಇಹ

S  *D*D S-      R G —      G DP G R R S *D        *D S —       S GR

ಸ್ವಾಗತಂ           ಕೃಷ್ಣಾ                 ಶರಣಾಗತಂ               ಕೃಷ್ಣಾ

SS GR S *D S   R P G —      G DP G R R S *D        *D S –,   

ಮಧುರಾ — ಪುರಿ                          ಸದನ——             ಮೃದು                 ವದನ

G*R* S*R*G*P* G*R*S*     R*S* DS*R*G*       R*S*  D          S* D PD S*R*

ಮಧು      ಸೂ — ಧನ           ಇಹ    ।।ಸ್ವಾ ।।

D P         GP DS* DP GR     SR    ||

ಸ್ವಾಗತಂ           ಕೃಷ್ಣಾ            ಹರೇ ———

S *D *D S       R G —            G P D S* —–     D P G —–

ಕೃಷ್ಣ ——–         ————  ,       ಹರೇ ———

G P D S* R* —     G*R*S* D,      D S* D P D S*——

 

 

 

 

1 thought on “ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣಾ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣಾ

  1. KRISHNA BABALESHWAR Reply

    Namaste and THANK YOU FOR YOUR NOTATIONS
    MY HUMBLE REQUEST IS THAT ALSO PROVIDE AUDIO SONG WITH ABOVE NOTATION SO WE CAN EASILY LEARN SONGS

Leave a Reply to KRISHNA BABALESHWAR Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *