ವಸಂತ ಬರೆದನು

                                ವಸಂತ ಬರೆದನು

Fingering Practice:  S g M P n S*,    S* n d P M g R S( g, d, n- Komal Swara)

———————————————

ವಸಂತ              ಬರೆದನು            ಒಲವಿನ              ಓಲೆ

S P P M           M M M *n       *n S M g         g g

ಚಿಗುರಿದ               ಎಲೆ                ಎಲೆ                ಮೇಲೆ

n n n d                P M             P g             P M M

ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ                            ಹಾಡಿತು                 ಕೋಗಿಲೆ

P-P M P n PMg                 P PM                  P n PMg

ಪ್ರೇಮಿಗೆ                     ಓರ್ವಳೇ                       ನಲ್ಲೆ                | ವಸಂತ |

g P M g                   S g *n S              g g RM GR*n S

*n-S g                M-P n                     n S*S*

ಹೂಗಳು                   ದುಂಬಿಯ                         ಚುಂಬನದಿಂದಾ

S* S* n                 S*-n d                      P S* n S* n -d

ಪುಳಕಿತವಾಗಿಹ                                ಕಾಲ

P-g* R* R* S* S* n      R*-S*( R*S* n)

ಮಧುಮಯ                ಯೌವನ              ಮೈ          ಮನ            ತುಂಬಿ

M n n d                   d n P M               M            n d              d n P

ನೆರೆದಿಹ                   ವಸಂತ                  ಕಾಲ

P R*R*S*           S*-n d       S* n n (M d P m)

ತೀರದ                ಆಸೆಯ                   ಆರದ                   ಉರಿಯ

d-d P              d S* d PM            d –d P            d S* dPM

ವಿರಹಿಗೆ                           ತಂದಿಹ                                ಕಾಲ  |ವಸಂತ |

n n n d                 P M g S                       g-g( RM gR S *n S)

1 thought on “ವಸಂತ ಬರೆದನು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *