ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ

ತಾಳ : ಕೆಹಾರವ

Raag: Ahir Bhairav  Fingering Practice:  *n  S  r  G  M  P  d  N  S* (  Rishabh-r  and  Dhaivat-d  Komal and  Nishad is komal in Mandra Saptak-*n)

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು    ಕುಂಬಾರಣ್ಣ   ಹಾಲು   ಬಾನುಂಡನಾ

*n S S S         S P P M      G M    G r  S r S *n
ಹಾರ್ಯಾಡಿ      ಮಣ್ಣಾ         ತುಳಿದಾನಾ

*n *n S S      S r M G   r G r S S
ಹಾರಿ     ಹಾರ್ಯಾಡಿ     ಮಣ್ಣಾ     ತುಳಿಯುತ್ತ     ಮಾದ್ಯಾನಾ

*n S      S S-P          P M        G M G r      S r S *n
ನಾರ್ಯಾರು    ಹೋರುವಂತ     ಐರಾಣಿ

*n S-S           S r M G         r G r S S

ಹೊತ್ತಾನೆದ್ದು    ಕುಂಬಾರಣ್ಣ       ತುಪ್ಪಾ   ಬಾನುಂಡನಾ

P P P d         d S* S* S*    N S*      N d P d P M
ಘಟ್ಟಿಸಿ         ಮಣ್ಣಾ                ತುಳಿದಾನಾ

M M-P      P d S* N         d N d P P
ಘಟ್ಟಿಸಿ     ಮಣ್ಣಾ      ತುಳಿಯುತ್ತ     ಮಾಡ್ಯಾನ

S d-d      d d        P d P-M       G-r S
ಮಿತ್ರೇರು      ಹೋರುವಂತ     ಐರಾಣಿ
*n S-S         S r M G         r G r S S

4 thoughts on “ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *