ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ ಮುದುಕಿ

                         ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ ಮುದುಕಿ

Taal:  Kehrava   Fingering Practice: S R G P D S*,   S* N D P M G R S

—————————–

ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ                          ಮುದುಕಿ         ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ

S* DP PS* DP                G R              G S S

ನೀ       ದಿನ            ಹೋದಾಕಿ          ಇರು          ಭಾಳ           ಜ್ವಾಕಿ          | ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ|
*D     S S            RM G R          *D            S            RP MG RG S

ಸದ್ಯಕಿದು    ಹುಲುಗೂರ     ಸಂತಿ          ಗದ್ದಲದೊಳಗ್ಯಾಕ    ನಿಂತಿ

P P P P     P D S*      D P G        R R RR  R G         S S

P P P P      P D S*      D P G        R R RR PG PG   S S

ಬಿದ್ದು  ಇಲ್ಲಿ    ಒದ್ದಾಡಿದರ           ಎದ್ದು          ಹ್ಯಾಂಗ  ಹಿಂದಕ       ಬರತಿ

D       D      PDS*- DPG     G G         P D        D S*S*   S*S*

ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ                  ಮುದುಕಿ         ನೀನು           ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ

S*R* S*R*S*       NS* DN       P- P DP     G R R R-G S

Note:  Other stanzas same as above

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *