ಜಯ ಜನಾರ್ಧನ

                                          ಜಯ ಜನಾರ್ಧನ

Raag: Madmat Sarang,  Fingering Pratice: *n S R M P n S*,   S* n P M R S

(Komal Nishad-n)

Taal : Daadara,  Yamaha Keyboard: Style-024/ Tempo- 090

                         ——————————————–

Prelude: P-P M   R-R M   P-S* n S*-,     M-M P    R-R *n   *n- R *n S-

ಜಯ              ಜನಾರ್ಧನ                ಕೃಷ್ಣ                 ರಾಧಿಕಾಪತೇ

S-S               S S S R-                    R R                  R-M R S R M-

S-S               S S S R-                    R R                  R-S S S  S *n S *n

ಜನ        ವಿಮೋಚನ                   ಕೃಷ್ಣ         ಜನ್ಮ            ಮೋಚನ

P M       P M R S R             *n *n         S R M           R S S

*n S       R S M R S *n        *P *P R      R-S              S S S

Interlude:  S MR  PM nP     S*n R* n S*-

ಗರುಡ         ವಾಹನ        ಕೃಷ್ಣ       ಗೋಪಿಕಾ       ಪತೇ

R M M         M-M M         R S           R M               M M

ನಯನ       ಮೋಹನ                   ಕೃಷ್ಣ          ನೀರಜೇಕ್ಷಣ

M P M         P-n P M R      R M            R S S S S

Interlude:  SR SR P-,  P P- MP MR-,  *nS- RMR-  *nS- R-*n S-

ಸುಜನ        ಬಾಂಧವ                        ಕೃಷ್ಣ             ಸುಂದರ       ಕೃತೆ

P P M         P-S* n-                 n n              n- P P            P P MPM

 

ಮದನ          ಕೋಮಲ          ಕೃಷ್ಣ           ಮಾಧವ          ಹರೇ

P P P            R*-S* S*-          R*R*         n*-S*-S*          S* S*

ವಸುಮತಿ          ಪತೇ       ಕೃಷ್ಣ           ವಾಸವಾನುಜ

P n n n       n n           S*R*S*          n-P P P PM PM


ವರಗುಣಾಕರ                   ಕೃಷ್ಣ               ವೈಷ್ಣವಾಕೃತೆ

R R MP n P M R    R M                R –S S S S-

ಸುರಚಿರಾನನ                ಕೃಷ್ಣ           ಶೌರ್ಯವಾರಿಧೆ

S S S S S R                R R                R-S  S-S S *n S *n


ಮುರಹರ          ವಿಭೋ                    ಕೃಷ್ಣ            ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ

*n S R S         M S *n *P      *P*P R            R-S S-S S-

ವಿಮಲಪಾಲಕ                       ಕೃಷ್ಣ            ವಲ್ಲಭಿಪತೆ

R M M   M-M M-            R S                 R-M M –M M

ಕಮಲಲೋಚನಾ                      ಕೃಷ್ಣ            ಕಾಮ್ಯದಾಯಕ

M P M P-n P M R            R M               R-S  S-S S-

Note: Other stanza same as above

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *