ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣಾ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣಾ

                                  ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣಾ   ಶರಣಾಗತಂ  ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಡಿದವರು : ಕೆ ಜೆ ಏಸುದಾಸ್ ರಾಗ : ಭೂಪಾಲಿ      ತಾಳ : ತಾಳ ಮಾಲಿಕೆ ಬೆರಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸ :   S  R  G  P  D  S* / S*  D  P  G  R  S   (All …

Anandache Dohi

Anandache     Dohi Singer: Lata ji Fingering Practice:  S R g M P D n S* /  S* n D P M g R S Taal : Kehrava,  Yamaha Style: Bolly 2,  Tempo : 075,  Acompany: S g P Bhajan Starts from 8th Beat.                                    ————————————- Ana—ndache          do—hi         Ananda              tara—ng gM    …

Ambigaa Naa Ninna Nambide

                 AMBIGA   NAA   NINNA  NAMBIDE Raag : Tilang       Taal : Kehrava ( 8 Maatra) Fingering Practice: *n S g M P n S*    /  S* n P M g R S  ———————————- Ambigaa        naa        …

Maadhava Madhusudana

                      MAADHAVA   MADHUSUDANA Fingering Practice:  S G P D n D S*    S*  n D P  G M R S (Nishad Komal-n)( All other notes shudha) Taal :  Roopak( 7maatra) —————————– Maadhava           Madhusudanaa      …

Shri Raamchandra Kripalu Bhaja Mana

Shri Raamchandra Kripalu Bhajamana Taal:-  Roopak Taal  (7 Maatra)          Raag:- Yaman  Kalyani Fingering Practice:-  *N  R  G m  D  N  S*,    S* N D P m  G M G R S ( Both Madhyam are used) (M and m) ————————————————— Shri    Raa——m        …

Man ki Veena se Gunjit

        Man ki Veena se Gunjit Fingering Practice:  *N  S  R  G  M  P  D  n  S*    S*  n   D  P M  G  R  S (Both  Nishad  (N  and  n )  are  used) Taal   Maalika ( Two types of Taal used,    Dadara and Kehrava Taal Dadara …

Aarati Kunja Bihari ki

ARATI Aaroha:   * N S R g G M P D n Aarti    kunj   bihari ki,   Sri Giridhara   Krishna  Murari   ki P-PM   P n n  DP MG R,  S  R P M M     G G        S R S      *NS Gale  mein vyijanti  mala,     bajaave  murali  madhura  Laala g g-   g       …

  ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ

                       ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ – ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ Fingering Practice : *n  S  R  M  P  n   S*,    S*  n   P  M  R  S (Komal Swar: n) Taal:  Dadara ( 6 Matras)     ಹರಿವರಾಸನಂ                   ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ S-S S S S R-                  *n-*n R-S S – ಹರಿದದೀಶ್ವರಂ                ಆರಾಧ್ಯಪಾದುಕಂ *nSR  S-M …